Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa VII Về Công Tác Thanh Niên Trong Thời Kỳ Mới

Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 4 Ban...

Thanh niên ta ngày nay là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, qua mở rộng giao lưu quốc tế, thanh niên ta ngày nay có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giầu lòng yêu nước, có khát vọng mau chóng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh.


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập