HƯỚNG DẪN Thi đua, khen thưởng công tác...

HƯỚNG DẪN Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên  năm học 2013 - 2014( Ban thanh niên ) Thực hiện hướng dẫn số 02/HD-HSV của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014

Nhằm hoàn thiện công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng hàng năm, tạo sự chủ động cho cơ sở Hội trong thiết kế, xây dựng các chương trình, công tác Hội và phong trào sinh viên ngay từ đầu năm học; đồng thời phát hiện những mô hình, giải pháp hay, sáng tạo, công trình thanh niên hiệu quả để nhân rộng và làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học sau, trên cơ sở đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của từng đơn vị; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành hướng dẫn về việc thi đua – khen thưởng năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

1. Nguyên tắc chung:

- Việc đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên của các đơn vị được tiến hành thông qua thang điểm thi đua. Thang điểm được cụ thể hóa từ các yêu cầu, mục tiêu, định hướng, chỉ đạo từ chương trình công tác năm học 2013 – 2014 của Hội Sinh viên Trường.

- Việc đánh giá các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên được quy định với tỉ lệ hợp lý.

+ Đối với Mô hình hoạt động hiệu quả: Mô hình nhân rộng cấp trường: 20 điểm, cấp LCH: 10 điểm, cấp Chi hội: 5 điểm.

+ Đối với Giải pháp hoạt động hiệu quả: Giải pháp nhân rộng cấp trường: 15 điểm, cấp LCH: 8 điểm, cấp Chi hội: 4 điểm.

2. Thang điểm thi đua:

- Tổng điểm thi đua là 1.000 điểm, được phân bổ theo từng phần và mảng công tác với tỉ lệ phù hợp với tính trọng tâm, tính chủ động và tính sáng tạo của cơ sở.

- Trong từng phần điểm, có xác định các nội dung bắt buộc phải triển khai thực hiện và những nội dung cơ sở linh động, chủ động triển khai, tổ chức.

3. Nội dung đánh giá:

- Tính hiệu quả trong triển khai thực hiện các chủ trương của Hội Sinh viên Thành phố, Hội Sinh viên trường trong năm học. Kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học của đơn vị.

- Tính linh động, sáng tạo của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chương trình công tác năm học.

4. Xếp loại thi đua: Có 5 loại

Loại

Mức điểm

Điều kiện bắt buộc

Xuất sắc

Tổng điểm đạt từ 85% trở lên

(từ 850 điểm trở lên)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 70%.

Tiên tiến

Tổng điểm đạt từ 70% đến cận 85%

(từ 700 điểm đến cận 850 điểm)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 60%.

Khá

Tổng điểm từ 60% đến cận 70%.

(từ 600 điểm đến cận 700 điểm)

Các phần A, B, C, D không có phần dưới 50%.

Trung bình

Tổng điểm đạt từ 50% đến cận 60%

(từ 500 điểm đến cận 600 điểm)

Yếu

Tổng điểm dưới 50% (dưới 500 điểm)

Ghi chú:

A: Kết quả triển khai 2 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh”

B: Kết quả thực hiện 4 chương trình hành động “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Sinh viên học tập, sáng tạo”, “Sinh viên tình nguyện” và “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên”

C: Chương trình “Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh”

D: Công tác Chỉ đạo – phối hợp

* Lưu ý:

- Bị hạ bậc thi đua đối với trường hợp: nộp báo cáo (bản dự thảo trước kiểm tra và bản hoàn chỉnh sau kiểm tra) về Văn phòng Hội Sinh viên trường trễ tiến độ.

- Không xếp loại thi đua với trường hợp: không nộp báo cáo (bản dự thảo trước kiểm tra và bản hoàn chỉnh sau kiểm tra) về Văn phòng Hội Sinh viên trường.

5. Các danh hiệu thi đua:

5.1. Danh hiệu thi đua đối với tập thể:

- Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên theo năm học

5.2. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

- Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Tuỳ theo yêu cầu thực tế, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường có thể xem xét ban hành các Giải thưởng, danh hiệu thi đua mới.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

1. Các hình thức khen thưởng của Hội Sinh viên Thành phố và Hội Sinh viên đối với cơ sở Hội:

1.1. Đối với tập thể:

1.1.1. Các đơn vị Liên chi hội sinh viên khoa:

- Đơn vị được xếp loại xuất sắc sẽ được nhận giấy khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên trường; đề nghị nhận giấy khen của Hội Sinh viên Thành phố hoặc của trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Các đơn vị xếp loại tiên tiến được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường. Các trường hợp còn lại không được khen thưởng.

1.1.2. Các đơn vị cơ sở Hội (cấp Chi hội):

Các đơn vị xuất sắc tiêu biểu được nhận Giấy khen của Hội Sinh viên trường; đề nghị nhận giấy khen của Hội Sinh viên Thành phố cho thành tích xuất sắc trong năm học.

1.2. Đối với cá nhân: Các cá nhân đạt thành tích đặc biệt, xuất sắc sẽ được nhận Giấy khen của Hội sinh viên trường; đề nghị nhận Giấy chứng nhận, Giấy khen Hội Sinh viên Thành phố hoặc của trung ương Hội Sinh viên Việt Nam theo quy định của từng giải thưởng, danh hiệu.

2. Chỉ tiêu và thời điểm khen thưởng:

2.1. Chỉ tiêu khen thưởng năm học:

a. Đối với cá nhân:

Hội Sinh viên Trường sẽ xét khen thưởng cho các cá nhân là cán bộ Hội hoặc sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên như sau:

- Đối với LCH SV khoa có từ 1.000 sinh viên trở xuống: được khen thưởng tối đa là 3 cá nhân.

- Đối với LCH SV khoa có từ trên 1.000 sinh viên trở lên: ngoài số lượng trên cứ thêm 200 sinh viên thì được khen thưởng thêm 01 cá nhân.

b. Đối với tập thể: Đối với Chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm: số lượng khen thưởng không vượt quá 15% tổng số Chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm của khoa.

2.4. Thời điểm khen thưởng:

- Việc xét khen thưởng được tiến hành vào dịp tổng kết năm học của Hội.

3.1. Về thời gian:

- Khen thưởng năm học: theo quy định tại Kế hoạch Kiểm tra, tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố từng năm học.

3.2. Hồ sơ:

- Công văn đề xuất khen thưởng của Liên Chi hội Sinh viên khoa, có ý kiến xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa (Gửi văn bản giấy);

- Báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể đề xuất khen thưởng, có xác nhận của Liên Chi hội Sinh viên khoa (Gửi văn bản giấy);

- Bảng tổng hợp tóm tắt thành tích các cá nhân, tập thể đề xuất khen thưởng

- Gửi đầy đủ văn bản giấy và file qua email: A1100011@dtudent.tdt.edu.vn trước 17h00 ngày 20/5/2014

Mọi trường hợp không đảm bảo các thủ tục, hồ sơ, thời gian theo quy định, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường không tiếp nhận đề xuất khen thưởng.

Trên đây là hướng dẫn việc đánh giá thi đua và khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Hội cử đại diện trao đổi trực tiếp với Văn phòng Hội sinh viên trường.

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập