HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác...

HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên  năm học 2013 - 2014( Ban thanh niên ) Nhằm chuẩn bị cho công tác tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, phân loại cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường trong năm học 2013 - 2014, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn nội dung trọng tâm trong tổng kết và phương pháp đánh giá như sau

I. QUI TRÌNH:

1. Cơ sở Đoàn chuẩn bị các nội dung tổng kết, gồm:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014.

- Báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014 (theo mẫu).

- Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả.

- Thang điểm đánh giá thi đua cơ sở (theo mẫu).

Thời gian gửi hồ sơ:

- Báo cáo số liệu và thang điểm đánh giá thi đua gửi bằng file mềm đến địa chỉ mail banthanhnien@tdt.edu.vn trước 17h ngày 12 tháng 05 năm 2014.

- Gửi bằng bản giấy: Báo cáo tổng kết; Báo cáo số liệu và thang điểm đánh giá thi đua cơ sở về cho Đoàn trường trước 17h ngày 16 tháng 05 năm 2014.

2. Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014 từng đơn vị (theo lịch kiểm tra từ ngày 21/5 đến 15/6/2014). Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra về những mặt được và hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cơ sở Đoàn điều chỉnh lại thang điểm do cơ sở tự chấm cho phù hợp.

3. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra họp đoàn thống nhất bảng nhận xét đánh giá, thang điểm của từng đơn vị.

4. Ban Thường vụ Đoàn trường kết luận kết quả thi đua năm học 2013 – 2014 đối với các cơ sở Đoàn.

II. NGUYÊN TẮC:

- Kết quả đánh giá thi đua là kết quả đạt được từng nội dung trong khoảng thời gian từ 15/5/2013 đến 15/5/2014.

- Chấm điểm cho từng nội dung sẽ căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học và quá trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra, quá trình theo dõi của Đoàn trường.

- Các đơn vị không chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu phục vụ cho công tác kiểm tra, các đơn vị không tiến hành kiểm tra do các nguyên nhân từ cơ sở thì Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ xem xét phân loại thi đua năm học 2013 - 2014 trên cơ sở theo dõi đánh giá hoạt động trong năm của Đoàn trường.

- Sau khi chấm điểm thi đua và xếp loại cơ sở Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ quyết định hạ bậc thi đua của cơ sở nếu vi phạm lý do sau: Đơn vị không đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đoàn trường.

III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI, XẾP HẠNG:

1. Cách thức chấm điểm:

1.1. Thang điểm đánh giá:

Thang điểm đánh giá dựa trên 4 mảng công tác chính với tổng điểm là 1.000 điểm, cụ thể từng mảng như sau:

- Công tác Giáo dục:              300 điểm

- Hoạt động phong trào:         300 điểm

- Công tác Xây dựng Đoàn:   300 điểm

- Công tác chỉ đạo:                100 điểm (Trong đó có 20 điểm dành cho việc thực hiện chủ đề năm học)

1.2. Điểm sáng tạo:

Các hoạt động được tính điểm sáng tạo khi đó là hoạt động mới, giải pháp mới có hiệu quả tại đơn vị hoặc hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị mang lại hiệu quả nổi trội so với năm học trước. Tổng điểm sáng tạo tối đa theo từng mảng là: công tác giáo dục (45 điểm), phong trào (45 điểm), tổ chức xây dựng Đoàn (45 điểm). Điểm sáng tạo được chia làm 2 mức độ cụ thể:

- Giải pháp mới: là cách thức hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị có hiệu quả cao hoặc 1 hoạt động của Đoàn cơ sở hiệu quả và có khả năng nhân rộng toàn trường. (8 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp trường, 3 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp cơ sở).

- Mô hình: là hoạt động mới của đoàn khoa đạt hiệu quả tại đơn vị và có thể nhân rộng đến các đơn vị khác, các mô hình gắn với chủ đề năm. (15 điểm cho 1 mô hình hiệu quả  cấp khoa, 8 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở).

Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh Thanh niên, tình hình thực tiễn tại đơn vị để quyết định công nhận và cho điểm hoạt động sáng tạo tại đơn vị kiểm tra. Mỗi giải pháp hoặc mô hình được ghi nhận sẽ được tính điểm nhưng tổng điểm cuối cùng của cơ sở đoàn không vượt quá điểm tối đa quy định của mảng.

1.3. Điểm thưởng:

Tổng điểm thưởng tối đa là 50 điểm và được cộng trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm thưởng được tính khi:

- Đơn vị thực hiện tốt các nội dung do Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo đột xuất, không nằm trong kế hoạch, chương trình năm học.

- Đơn vị có tổ chức Hội Sinh viên dẫn đầu cụm thi đua trong năm học 2012 – 2013 được cộng 10 điểm.

1.4. Điểm trừ:

Tổng điểm trừ được tính trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm trừ được tính khi đơn vị bị nhắc nhở, phê bình bằng văn bản. Đơn vị bị trừ 10 điểm cho mỗi lần bị phê bình bằng văn bản.

1.5. Nguyên tắc chấm điểm:

Trong từng mảng công tác, sẽ có quy định mức điểm cho những nội dung bắt buộc phải triển khai thực hiện, các nội dung theo chương trình công tác năm học của đơn vị. Các nội dung không thực hiện do đặc thù đơn vị sẽ không tính vào đánh giá thi đua. (Thang điểm đánh giá chi tiết đính kèm).

Cơ sở Đoàn tự đánh giá, tự cho điểm theo mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể theo yêu cầu. Đối với những nội dung có đánh giá hiệu quả thực hiện thì chênh lệch giữa 2 mức điểm là 1 điểm.

2. Tiêu chuẩn để xếp loại:

2.1. Cơ sở Đoàn xếp loại Xuất sắc: phải đủ 5 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 75% trở lên.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng 100% cơ sở đoàn trực thuộc.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 80% tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

- Kết quả xếp loại công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013 - 2014 phải đạt loại Xuất sắc.

2.2. Cơ sở Đoàn xếp loại Tiên tiến: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 75%  đến dưới 85% điểm.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 65% trở lên.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 85% cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 70% tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

2.3. Cơ sở Đoàn xếp loại Khá: phải đủ 3 tiêu chuẩn sau

- Tổng điểm phải đạt từ 65% đến dưới 75%.

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) không được dưới 50% .

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 60% tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

2.4. Cơ sở Đoàn xếp loại Trung bình: Tổng điểm đạt từ 50% đến dưới 65%.

2.5. Cơ sở Đoàn xếp loại Yếu: Tổng điểm dưới 50%.


Trên đây là hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường năm học 2013 - 2014, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Đoàn cử đại diện trao đổi trực tiếp với Văn phòng Đoàn trường.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các...
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập