HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt...

HƯỚNG DẪN V/v Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và  xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội( Ban thanh niên ) Nhằm đảm bảo hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường đa dạng, phong phú trong hoạt động, ổn định trong tổ chức

Nhằm đảm bảo hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường đa dạng, phong phú trong hoạt động, ổn định trong tổ chức, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành hướng dẫn Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội đến Ban chấp hành Đoàn – Hội Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng/KTX/Chi Đoàn/Chi Hội trực thuộc (gọi chung là Đoàn Khoa) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thực hiện lịch hoạt động học kỳ:

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường (gọi chung là Đoàn trường), Ban Chấp hành Đoàn Khoa triển khai đến Ban Chấp hành Chi Đoàn – Chi Hội thực hiện lịch hoạt động trong học kỳ mới.

Quy trình thực hiện:

-      Trước 2 tháng khi bắt đầu học kỳ mới, Đoàn trường sẽ gửi mẫu lịch hoạt động về cho Đoàn khoa.

-      Đoàn Khoa triển khai đến Chi Đoàn – Chi Hội trực thuộc việc thực hiện lịch hoạt động và tổng hợp lại thành 01 file chung.

-      Trễ nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới, Đoàn khoa gửi lịch hoạt động đã tổng hợp về văn phòng Đoàn trường thông qua địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn.

II. Tổ chức hoạt động:

1. Đối với cấp Khoa:

Căn cứ kế hoạch của học kỳ đã được ghi nhận, Đoàn Khoa gửi kế hoạch chi tiết cụ thể của hoạt động sẽ diễn ra về văn phòng Đoàn trường trước khi tổ chức các hoạt động ít nhất 07 ngày để Thường trực Đoàn – Hội trường xét duyệt các hoạt động.

2. Đối với cấp Chi Đoàn – Chi Hội:

Đối với các hoạt động đã lên lịch hoạt động của học kỳ, BCH Chi Đoàn – Chi Hội không cần soạn kế hoạch chi tiết các hoạt động, đến ngày đã đăng ký thì hoạt động diễn ra bình thường.

Đối với các hoạt động phát sinh không nằm trong lịch hoạt động của học kỳ, BCH Chi Đoàn – Chi Hội bắt buộc phải soạn kế hoạch chi tiết hoạt động và gửi về văn phòng Đoàn trễ nhất trước 4 ngày để Thường trực Đoàn – Hội trường xét duyệt các hoạt động.

Lưu ý:

Tất cả các hoạt động diễn ra (theo lịch hoạt động học kỳ hoặc theo các kế hoạch riêng) ở các cấp đều phải đưa lên lịch tuần hoạt động Đoàn – Hội.

Trường hợp hoạt động đã lên lịch hoạt động của học kỳ nhưng không diễn ra đúng thời gian đã đăng ký (vì lý do nào đó), hoạt động được tổ chức sớm hoặc trễ hơn thời gian đăng ký, Ban Chấp Chi Đoàn – Chi Hội chỉ cần gửi văn bản báo cáo về việc thay đổi ngày hoạt động so với lịch hoạt động học kỳ về văn phòng Đoàn trước hoặc trễ hơn 3 ngày so với lịch hoạt động.

3. Đối với Câu lạc bộ/Đội/nhóm (có quyết định của Đoàn – Hội trường):

Trễ nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ soạn thảo lịch hoạt động diễn ra trong học kỳ.

Trễ nhất 4 ngày trước khi diễn ra hoạt động, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ soạn thảo kế hoạch hoạt động gửi về văn phòng Đoàn để Thường trực Đoàn – Hội trường xét duyệt.

III. Xác nhận tham gia hoạt động

1. Hoạt động Đoàn – Hội cấp Thành tổ chức:

Sinh viên khi tham gia trực tiếp các hoạt động cấp Thành cần có minh chứng cụ thể do đơn vị tổ chức cấp.

2. Hoạt động do Đoàn – Hội Trường tổ chức, điều động:

Bí thư/Liên Chi hội trưởng sinh viên các Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng/KTX lập danh sách xác nhận tham gia và gửi về văn phòng Đoàn trường thông qua địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn trễ nhất 15 ngày sau khi kết thúc hoạt động.

3. Hoạt động do Đoàn – Hội Khoa tổ chức:

Sau khi kết thúc hoạt động trễ nhất 15 ngày, BCH Đoàn – Hội Khoa gửi báo cáo hoạt động về văn phòng Đoàn trường, đồng thời gửi file danh sách tham gia về địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn

4. Hoạt động do Chi Đoàn – Chi Hội, Câu lạc bộ/Đội/nhóm tổ chức:

Sau khi kết thúc hoạt động trễ nhất 15 ngày, BCH Chi Đoàn – Chi Hội/Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gửi báo cáo hoạt động về văn phòng Đoàn trường, đồng thời gửi file danh sách tham gia về địa chỉ email doanhoi@tdt.edu.vn

IV. Những vấn đề chung cần lưu ý:

-      Khi gửi văn phòng Đoàn trường, tất cả văn bản cấp:

+        Chi Đoàn – Chi Hội phải  có ý kiến của Đoàn – Hội Khoa.

+        Đoàn – Hội Khoa phải có ý kiến của TL. CTSV.

-      Các mốc thời gian về ngày nêu trên được tính theo ngày làm việc. Để đảm bảo quyền lợi cho các bạn tham gia hoạt động, đề nghị các cấp bộ Đoàn – Hội đảm bảo thực hiện theo các mốc thời gian đưa ra. Đoàn – Hội trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trễ so với thời gian đã nêu trên.

-      Nội dung kế hoạch phải đảm bảo gồm các nội dung sau:

+        Mục đích, yêu cầu (nếu có).

+        Thời gian,  địa điểm diễn ra.

+        Thành phần, số lượng tham gia.

+        Nội dung hoạt động: ghi dự kiến các hoạt động sẽ thực hiện

+        Dự trù kinh phí (nếu có): liệt kê chi phí sử dụng cho hoạt động, thu chi như thế nào, có thu tiền của sinh viên (cụ thể là bao nhiêu), sử dụng tiền Đoàn phí,…

+        Thành phần Ban tổ chức.

+        Tiến độ thực hiện (nếu có)

-      Nội dung báo cáo phải đảm bảo gồm các nội dung sau:

+        Thời gian,  địa điểm diễn ra.

+        Thành phần, số lượng tham gia.

+        Kết quả hoạt động: ghi chi tiết cụ thể đã thực hiện những gì.

+        Đính kèm hình ảnh hoạt động (từ 4 đến 6 hình): không cần in màu hình ảnh, một trang A4 có thể từ 1 đến 3 hình, hình ảnh chọn phải thể hiện được tập thể đang tham gia hoạt động.

+        Danh sách sinh viên tham gia (không cần in ra bản giấy): chỉ cần ghi: đã gửi danh sách tham gia đến email Đoàn – Hội trường vào lúc …h… phút, ngày… tháng … năm 20…

-      Khuyến khích việc tham gia hoạt động, sinh viên mặc áo thể dục của Nhà trường.

Lưu ý Danh sách tham gia hoạt động gửi email:

-  Là file excel, thông tin cơ bản phải đảm bảo gồm có 3 cột : họ tên, MSSV, Lớp.

- Tất cả danh sách phải để chung 01 sheet.

- Giữa các hàng danh sách phải liền kề nhau, không cách nhau bởi nội dung khác (nếu có nội dung khác có thể ghi thêm cột ghi chú).

- Phải gửi trước khi gửi báo cáo nhưng không gửi trước quá 5 ngày khi gửi báo cáo giấy.

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội có hiệu lực áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, những văn bản khác trái với hướng dẫn này đều không có giá trị thực hiện.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Đoàn Khoa triển khai thông tin này đến các cập bộ Đoàn – Hội  biết và thực hiện.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Bài Viết Cùng Chủ Đề
Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển Đảng
Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời Đoàn và Hội
Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí hàng năm (cập nhật 13/4/2016)
Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo
Hướng dẫn nội dung chính trong Đại hội Chi đoàn có sửa đổi (T3_2015)
HƯỚNG DẪN V/v triển khai thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội
HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09,10 năm 2014 Chủ đề:...
Quy trình phát triển Đảng
HƯỚNG DẪN V/v đánh giá phân loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên ...
HƯỚNG DẪN Thi đua, khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm...


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập