NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, VỊ TRÍ, VAI TRÒ,  MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, VỊ...

Hội SV Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập